aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/meta-python/recipes-devtools/python/python-pyudev_0.21.0.bb
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* python3-pyudev: add a python3 recipeHongxu Jia2017-06-051-18/+4
* python-pyudev: correct LICENSE from GPLv2 to LGPLv2.1+Frederico Cadete2017-05-231-1/+1
* python-pyudev: update to version 0.21.0Derek Straka2017-02-131-0/+22