aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/site/i686-linux
blob: 1edd8401f870d2a9d57c7a1655b975f0b03d56c0 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
ac_cv_c_bigendian=${ac_cv_c_bigendian=no}
ac_cv_func_getpgrp_void=${ac_cv_func_getpgrp_void=yes}
ac_cv_func_getpwuid_r=${ac_cv_func_getpwuid_r=yes}
ac_cv_func_lstat_dereferences_slashed_symlink=${ac_cv_func_lstat_dereferences_slashed_symlink=yes}
ac_cv_func_lstat_empty_string_bug=${ac_cv_func_lstat_empty_string_bug=no}
ac_cv_func_malloc_0_nonnull=${ac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes}
ac_cv_func_pthread_key_delete=${ac_cv_func_pthread_key_delete=yes}
ac_cv_func_setpgrp_void=${ac_cv_func_setpgrp_void=yes}
ac_cv_func_setvbuf_reversed=${ac_cv_func_setvbuf_reversed=no}
ac_cv_func_stat_empty_string_bug=${ac_cv_func_stat_empty_string_bug=no}
ac_cv_header_netinet_sctp_h=${ac_cv_header_netinet_sctp_h=no}
ac_cv_header_netinet_sctp_uio_h=${ac_cv_header_netinet_sctp_uio_h=no}
ac_cv_linux_vers=${ac_cv_linux_vers=2}
ac_cv_sctp=${ac_cv_sctp=no}
ac_cv_sizeof_char=${ac_cv_sizeof_char=1}
ac_cv_sizeof_char_p=${ac_cv_sizeof_char_p=4}
ac_cv_sizeof_int=${ac_cv_sizeof_int=4}
ac_cv_sizeof_long=${ac_cv_sizeof_long=4}
ac_cv_sizeof_long_long=${ac_cv_sizeof_long_long=8}
ac_cv_sizeof_short=${ac_cv_sizeof_short=2}
ac_cv_sizeof_size_t=${ac_cv_sizeof_size_t=4}
ac_cv_sizeof_ssize_t=${ac_cv_sizeof_ssize_t=4}
ac_cv_sizeof_void_p=${ac_cv_sizeof_void_p=4}
apr_cv_process_shared_works=${apr_cv_process_shared_works=no}
bash_cv_have_mbstate_t=${bash_cv_have_mbstate_t=yes}
db_cv_alignp_t=${db_cv_alignp_t='unsigned long'}
db_cv_align_t=${db_cv_align_t='unsigned long long'}
db_cv_fcntl_f_setfd=${db_cv_fcntl_f_setfd=yes}
db_cv_mutex=${db_cv_mutex=x86/gcc-assembly}
db_cv_path_ar=${db_cv_path_ar=/usr/bin/ar}
db_cv_path_chmod=${db_cv_path_chmod=/bin/chmod}
db_cv_path_cp=${db_cv_path_cp=/bin/cp}
db_cv_path_ln=${db_cv_path_ln=/bin/ln}
db_cv_path_mkdir=${db_cv_path_mkdir=/bin/mkdir}
db_cv_path_ranlib=${db_cv_path_ranlib=/usr/bin/ranlib}
db_cv_path_rm=${db_cv_path_rm=/bin/rm}
db_cv_path_sh=${db_cv_path_sh=/bin/sh}
db_cv_path_strip=${db_cv_path_strip=/usr/bin/strip}
db_cv_posixmutexes=${db_cv_posixmutexes=no}
db_cv_sprintf_count=${db_cv_sprintf_count=yes}
db_cv_uimutexes=${db_cv_uimutexes=no}
glib_cv_has__inline=${glib_cv_has__inline=yes}
glib_cv_has__inline__=${glib_cv_has__inline__=yes}
glib_cv_hasinline=${glib_cv_hasinline=yes}
glib_cv_sane_realloc=${glib_cv_sane_realloc=yes}
glib_cv_sizeof_gmutex=${glib_cv_sizeof_gmutex=24}
glib_cv_sys_pthread_cond_timedwait_posix=${glib_cv_sys_pthread_cond_timedwait_posix=yes}
glib_cv_sys_pthread_getspecific_posix=${glib_cv_sys_pthread_getspecific_posix=yes}
glib_cv_sys_pthread_mutex_trylock_posix=${glib_cv_sys_pthread_mutex_trylock_posix=yes}
glib_cv_uscore=${glib_cv_uscore=no}
glib_cv___va_copy=${glib_cv___va_copy=yes}
glib_cv_va_copy=${glib_cv_va_copy=yes}
glib_cv_va_val_copy=${glib_cv_va_val_copy=yes}
utils_cv_sys_open_max=${utils_cv_sys_open_max=1015}

# glib-2.0
glib_cv_stack_grows=${glib_cv_stack_grows=no}
ac_cv_func_posix_getpwuid_r=${ac_cv_func_posix_getpwuid_r=yes}
glib_cv_use_pid_surrogate=${glib_cv_use_pid_surrogate=yes}

# jikes-native
ac_cv_sizeof_wchar_t=4

# startup-notification
lf_cv_sane_realloc=yes

# libidl
libIDL_cv_long_long_format=${libIDL_cv_long_long_format=ll}

# ORBit2
ac_cv_alignof_CORBA_boolean=1
ac_cv_alignof_CORBA_char=1
ac_cv_alignof_CORBA_double=4
ac_cv_alignof_CORBA_float=4
ac_cv_alignof_CORBA_long=4
ac_cv_alignof_CORBA_long_double=4
ac_cv_alignof_CORBA_long_long=4
ac_cv_alignof_CORBA_octet=1
ac_cv_alignof_CORBA_pointer=4
ac_cv_alignof_CORBA_short=2
ac_cv_alignof_CORBA_struct=4
ac_cv_alignof_CORBA_wchar=2
ac_cv_func_getaddrinfo=${ac_cv_func_getaddrinfo=yes}

# D-BUS
ac_cv_func_posix_getpwnam_r=${ac_cv_func_posix_getpwnam_r=yes}

# mysql
mysql_cv_func_atomic_sub=${mysql_cv_func_atomic_sub=yes}
mysql_cv_func_atomic_add=${mysql_cv_func_atomic_add=yes}
ac_cv_conv_longlong_to_float=${ac_cv_conv_longlong_to_float=yes}

ac_cv_sys_restartable_syscalls=yes
ac_cv_uchar=${ac_cv_uchar=no}
ac_cv_uint=${ac_cv_uint=yes}
ac_cv_ulong=${ac_cv_ulong=yes}
ac_cv_ushort=${ac_cv_ushort=yes}

# samba
samba_cv_HAVE_GETTIMEOFDAY_TZ=${samba_cv_HAVE_GETTIMEOFDAY_TZ=yes}

# gettext
am_cv_func_working_getline=${am_cv_func_working_getline=yes}

# cvs
cvs_cv_func_printf_ptr=${cvs_cv_func_printf_ptr=yes}

# bash
ac_cv_c_long_double=${ac_cv_c_long_double=yes}
bash_cv_have_mbstate_t=${bash_cv_have_mbstate_t=yes}
bash_cv_func_sigsetjmp=${bash_cv_func_sigsetjmp=missing}
bash_cv_must_reinstall_sighandlers=${bash_cv_must_reinstall_sighandlers=no}
bash_cv_func_strcoll_broken=${bash_cv_func_strcoll_broken=no}
bash_cv_under_sys_siglist=${bash_cv_under_sys_siglist=yes}
bash_cv_sys_siglist=${bash_cv_sys_siglist=yes}
bash_cv_dup2_broken=${bash_cv_dup2_broken=no}
bash_cv_opendir_not_robust=${bash_cv_opendir_not_robust=no}
bash_cv_type_rlimit=${bash_cv_type_rlimit=rlim_t}
bash_cv_getenv_redef=${bash_cv_getenv_redef=yes}
bash_cv_ulimit_maxfds=${bash_cv_ulimit_maxfds=yes}
bash_cv_getcwd_calls_popen=${bash_cv_getcwd_calls_popen=no}
bash_cv_printf_a_format=${bash_cv_printf_a_format=yes}
bash_cv_pgrp_pipe=${bash_cv_pgrp_pipe=no}
bash_cv_job_control_missing=${bash_cv_job_control_missing=present}
bash_cv_sys_named_pipes=${bash_cv_sys_named_pipes=present}
bash_cv_unusable_rtsigs=${bash_cv_unusable_rtsigs=no}
ac_cv_have_decl_sys_siglist=${ac_cv_have_decl_sys_siglist=yes}

# mono
cv_mono_sizeof_sunpath=108

# mysql
mysql_cv_func_atomic_sub=${mysql_cv_func_atomic_sub=no}
mysql_cv_func_atomic_add=${mysql_cv_func_atomic_add=no}
ac_cv_conv_longlong_to_float=${ac_cv_conv_longlong_to_float=yes}

# gettext
am_cv_func_working_getline=${am_cv_func_working_getline=yes}

# fnmatch
ac_cv_func_fnmatch_works=${ac_cv_func_fnmatch_works=yes}

# rsync
rsync_cv_HAVE_BROKEN_LARGEFILE=${rsync_cv_HAVE_BROKEN_LARGEFILE=no}
rsync_cv_HAVE_SOCKETPAIR=${rsync_cv_HAVE_SOCKETPAIR=yes}
rsync_cv_HAVE_LONGLONG=${rsync_cv_HAVE_LONGLONG=yes}
rsync_cv_HAVE_OFF64_T=${rsync_cv_HAVE_OFF64_T=no}
rsync_cv_HAVE_SHORT_INO_T=${rsync_cv_HAVE_SHORT_INO_T=no}
rsync_cv_HAVE_UNSIGNED_CHAR=${rsync_cv_HAVE_UNSIGNED_CHAR=no}
rsync_cv_HAVE_BROKEN_READDIR=${rsync_cv_HAVE_BROKEN_READDIR=no}
rsync_cv_HAVE_GETTIMEOFDAY_TZ=${rsync_cv_HAVE_GETTIMEOFDAY_TZ=yes}
rsync_cv_HAVE_C99_VSNPRINTF=${rsync_cv_HAVE_C99_VSNPRINTF=yes}
rsync_cv_HAVE_SECURE_MKSTEMP=${rsync_cv_HAVE_SECURE_MKSTEMP=yes}
rsync_cv_REPLACE_INET_NTOA=${rsync_cv_REPLACE_INET_NTOA=no}
rsync_cv_REPLACE_INET_ATON=${rsync_cv_REPLACE_INET_ATON=no}

# sudo
sudo_cv_uid_t_len=${sudo_cv_uid_t_len=10}

# ipsec-tools
ac_cv_va_copy=${ac_cv_va_copy=no}
ac_cv_va_val_copy=${ac_cv_va_val_copy=yes}
ac_cv___va_copy=${ac_cv___va_copy=yes}
racoon_cv_bug_getaddrinfo=${racoon_cv_bug_getaddrinfo=no}

# screen
screen_cv_sys_bcopy_overlap=${screen_cv_sys_bcopy_overlap=no}
screen_cv_sys_memcpy_overlap=${screen_cv_sys_memcpy_overlap=no}
screen_cv_sys_memmove_overlap=${screen_cv_sys_memmove_overlap=no}
screen_cv_sys_fifo_broken_impl=${screen_cv_sys_fifo_broken_impl=yes}
screen_cv_sys_fifo_usable=${screen_cv_sys_fifo_usable=yes}
screen_cv_sys_select_broken_retval=${screen_cv_sys_select_broken_retval=no}
screen_cv_sys_sockets_nofs=${screen_cv_sys_sockets_nofs=no}
screen_cv_sys_sockets_usable=${screen_cv_sys_sockets_usable=yes}
screen_cv_sys_terminfo_used=${screen_cv_sys_terminfo_used=yes}

ac_cv_func_lstat_dereferences_slashed_symlink=${ac_cv_func_lstat_dereferences_slashed_symlink=yes}
ac_cv_func_lstat_empty_string_bug=${ac_cv_func_lstat_empty_string_bug=no}
ac_cv_func_stat_empty_string_bug=${ac_cv_func_stat_empty_string_bug=no}
ac_cv_func_stat_ignores_trailing_slash=${ac_cv_func_stat_ignores_trailing_slash=no}