aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/meta-python/recipes-devtools/python/python3-pykwalify_1.7.0.bb
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* python3-pykwalify: Do not unset _PYTHON_SYSCONFIGDATA_NAMEKhem Raj2021-02-151-1/+1
* python3-docopt: add version 0.6.2Hongxu Jia2020-09-241-0/+1
* python3-pykwalify: fix missing commaHongxu Jia2020-09-241-0/+2
* python3-dateutil/python3-pykwalify: add nativesdk supportHongxu Jia2020-09-241-1/+1
* python3-pykwalify: Add recipe for v1.7.0Abhishek Shah2020-04-171-0/+19